Cenník

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ:

Platba mesačne: 290€/mes. + strava 2€/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

 

Ak nám to kapacita dovolí, v ponuke aj poldenné pobyty, prípadne 3x do týždňa (s vopred určeným dňom pobytu):

 

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ: (platí v prípade nenaplnenej kapacity)

Platba mesačne: 190€/mes. + strava 2,00€/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

A to v čase: 7.00-11,50hod.,

prípadne 7.00-16,30hod./ 3x do týždňa vopred určené dni.

 

POKYNY K PLATBÁM

   Platby prijímame v aktuálny mesiac , do 6-teho dňa v mesiaci.   

     Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov, od 1.1.2016  je možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280/mesiac.

(novela zákona č. 561/2008 Z.z.).

V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby sa školné nevracia,

ani sa počas zatvorenej prevádzky nekráti!

 

Platbou si zabezpečuje a udržuje rodič miesto v materskej škole.

        Pri absencii sa školné nevracia, ani v prípade, pokiaľ sa dochádzka ukončí na žiadosť rodiča počas aktuálneho mesiaca.

     Zariadenie má podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 306/2008 Z. z., z 23. júla 2008 o materskej škole, Zmena: 308/2009 Z. z.,§ 2 odsek 6 povinnosť :

Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy.

   

Jahôdka si vyhradzuje právo pri počte 2 detí zatvoriť prevádzku.

(školské prázdniny, epidémia)

 

  • Tweets