Cenník

NÁŠ CENNÍK :

 

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ:

Platba mesačne: 350 €/mes. + strava 3,50 €/deň

(desiata, obed, olovrant, ovocie, nápoje počas celého dňa)

 

 

POKYNY K PlATBÁM:

Mesačný poplatok za celodenný pobyt, rodič (zákonný zástupca) dieťaťa uhrádza najneskôr do 5-teho dňa v mesiaci.

 

(platí pri zápise na nový školský rok):

Podpisom Dohody o predprimárnom vzdelávaní dieťaťa a Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do SMŠ Jahôdka sa rodič zaväzuje uhradiť zabezpečovací poplatok 150€ na účet o.z., SK36 0900 0000 0051 7470 1811 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Táto čiastka pokiaľ dieťa nastúpi mu bude odrátaná z prvého mesačného školného.

V opačnom prípade, ak rodič nenahlási zmenu do 30 dní od nástupu, čiastka sa nevracia.


V prípade absencie dieťaťa z dôvodu choroby sa školné nevracia,

ani sa počas zatvorenej prevádzky nekráti!

 

Vo výnimočných prípadoch (COVID-19), v prípade nariadenia o uzatvorení prevádzky na celý mesiac, sa bude účtovať udržiavací poplatok 150.

 

Nezabudnite, že platbou si zabezpečujete a udržujete miesto v materskej škole.

Zariadenie má podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 306/2008 Z. z., z 23. júla 2008 o materskej škole, Zmena: 308/2009 Z. z.,§ 2 odsek 6 povinnosť :

Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy.

Jahôdka si vyhradzuje právo pri počte 5 detí zatvoriť prevádzku, čo je 75 %ná chorobnosť (školské prázdniny, epidémia).