ZÁPIS detí na školský rok 2024/ 2025

 

Súkromná materská škola Jahôdka oznamuje zákonným zástupcom, že prijímanie detí do materskej školy

na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2024/2025 sa bude konať v mesiaci máj od 1.5.-31.5.2024.

 

PODANIE ŽIADOSTI

V zmysle § 59, § 59a , § 59b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej materskej školy Jahôdka na školský rok 2024/2025 nasledovne:

Zákonný zástupca môže podať Žiadosť:

- do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy

- poštou, kuriérom, elektronická schránka materskej školy

- OSOBNE, v dňoch:

13.5. - 17.5.2024, v čase 14,00 - 16,00 hod.,

20.5. -  24.5.2024, v čase 8,00 - 11,00 hod.

Termín a spôsob podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. 

INFORMÁCIE K ZÁPISU 2024/ 2025

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke

materskej školy, alebo pedagogickému zamestnancovi, a to od 1.5.-31.5.2024.

Prihláška do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, potvrdená lekárom pre deti a dorast. 


POMIENKY PRIJÍMANIA

- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti,

pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

T.j., pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

PREVZATIE ROZHODNUTIA

 Prihlášku do materskej školy si môžete prevziať:

  • OSOBNE na Marhuľovej ulici 4, Senec
  • (po telefonickom dohovore vopred - 0902 879 883 ponúkame  možnosť obhliadky v našej škôlke)
  • alebo stiahnuť TU

KRITÉRIA PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ

Pri vyššom počte ako je možné prijať, postup pri prijímaní je nasledovný:

  1. Prednostne sa príjímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ( 5 rokov)
  2. Postupne 4 a 3- ročné deti
  3. Do materskej školy sa môžu prijímať aj dvojročné deti, ale len v prípade, ak nám to dovolí kapacita.

PREVZATIE ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do Súkromnej materskej školy Jahôdka si môžete prevziať

od 15.6.2023, prípadne po vyzvaní.

V prípade, že rodič zatají zdravotný stav dieťaťa, neinformuje materskú školu o špecifických

potrebách dieťaťa, alebo o jeho nespôsobilosti spoločenského správania sa, môže riaditeľka materskej školy

rozhodnúť o jeho vylúčení.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,

v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov .

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností 

vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená

(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať

(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa

(spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie

sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  TU