Informácie k začiatku školského roka 2023/ 2024

Milí rodičia, blíži sa 4.september 2023,prvý deň nového školského  roka 2023/2024...
Viete, načo sa treba pripraviť a čo je potrebné vedieť?

* Naša prevádzka materskej školy je v čase od 7,00hod. - 16,30hod.

*Doporučený príchod detí je do 8:00 hod.

Návrat od lekára, príp. z inej inštitúcie je akceptovaný do 9,00hod.

*Neberte prosíme deti na ruky z auta. Chyťte ho za ruku a príďte spolu ku dverám. Je ťažké pre nás vám ich trhať z rúk. V šatni pomôžte dieťaťu sa prezliecť, rozlúčte sa a utekajte :-) My už to určite zvládneme.

*Každé ráno prebieha RANNÝ FILTER, prosíme vás, aby ste nosili do škôlky len ZDRAVÉ DETI. V prípade akýchkoľvek príznakov budete kontaktovaní a máte za povinnosť bezodkladne si dieťa prebrať. (viď.stanovy/ Školský poriadok).

*Neprítomnosť dieťaťa (a príčinu neprítomnosti, t.j. choroba, iné) je rodič povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu, najneskôr v daný deň v čase od 7:00 hod. do 7,15 hod. na tel. čísle 0902 879 883

*PPV - Rodič môže ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich dní musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Po 5tom dni absencie rodič predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

*Je zakázané nechávať v skrinkách jedlo, pitie a sladkosti (ani v ruksaku alebo vo vreckách vetrovky, z hygienických dôvodov. Taktiež nenosiť do MŠ ostré, drobné a inak nebezpečné predmety, lieky a kozmetické prípravky, peniaze a ani hračky, na ktoré je dieťa háklivé.

*Pred nastúpom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky, pokiaľ má plienky, akceptujeme po dohode. Malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

*Každé dieťa má skrinku s menom, kam mu uložte potrebné veci.

Prosíme, označte ich.

 

ZOZNAM POTREBNÝCH VECÍ:

Prezuvky- papučky (pokiaľ nie je na ne dieťa zvyknuté, my nevyžadujeme) 
Pyžamko- označené menom dieťaťa
(odovzdáte p.učiteľke)
Náhradné oblečenie

Dievčatá hrebeň (označený menom)

Pred prevzatím vášho dieťaťa do triedy vás pani učiteľka požiada vypísať/odovzdať potrebné dokumenty.

*Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je uhrádzanie poplatkov v správnej výške, do stanoveného termínu a to 330eur,

do 5-teho v mesiaci.(všetky potrebné údaje nájdete na nástenke v šatni)

*Sledujte priebežne OZNAMY na nástenke a v skupine na FACEBOOK-u

*V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na službukonajúcu pani učiteľku.

 

Tešíme sa na Vás.

Vaša Jahôdka

Jedálniček

               JEDÁLNIČEK

 

  ...  k dispozícii rodičom každý týždeň v našej škôlke  :-)

 

POŽIČIAME VÁM KARNEVALOVÚ MASKU

Milí naši "karnevaluchtiví", pre našich "zákazníčkov" máme ponuku - zapožičanie karnevalovej masky.

Platba - úsmevom :-)